Rydułtowy - Miasto atrakcyjne dla młodych i przedsiębiorców

Opublikowano: 17.11.2021
Display dsc 2046
16 listopada odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”, który uzyskał norweski grant z programu „Rozwój Lokalny”.

Podczas spotkania pracownicy Urzędu Miasta oraz partnerzy tego przedsięwzięcia opowiedzieli o wybranych przedsięwzięciach, będących częścią realizowanego w ramach projektu Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Wybrano te najważniejsze - wydarzenia, inicjatywy i inwestycje, które szczególnie przyczynią się do rozwoju Rydułtów. Celem Konferencji było przedstawienie i opisanie, co w ramach projektu będzie działo się w mieście przez najbliższe kilka lat.

Zaprezentowane zostały obszary takie jak: szeroko pojęta Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru, kilka najważniejszych inwestycji - budowa ulicy Nowej czy zagospodarowanie Szybu Leon III. Partnerzy – Pszowskie Stowarzyszenie Strzeleckie KALIBER oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS opowiedzieli o funkcjonowaniu Strzelnicy Sportowej oraz o utworzeniu Centrum Obywatelskiego i Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.


Nie zabrakło przedstawienia pomysłu na grę terenową, a także niezwykle istotnych kwestii społecznych takich jak: teleopieka i koperty życia czy praca nad dokumentem „Likwidacja Barier – w kierunku dostępności”. Zaprezentowano też partnerstwo krajowe, wskazując na obszary współpracy z miastem Rybnik, Racibórz oraz Wodzisław Śląski, a na zakończenie - potencjalne miasto partnerskie z Norwegii - Øvre Eiker.

- Plan Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego uznawane są obecnie
w Rydułtowach za podstawowe dokumenty strategiczne. Wytyczają one ścieżkę rozwojową miasta na najbliższe 10 lat. Z uwagi na to, że oba plany zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, uznaje się iż ich realizacja wypełniać będzie podstawowe i najistotniejsze potrzeby mieszkańców miasta –
mówi Marcin Połomski, Burmistrz Miasta Rydułtowy.


Dzień po konferencji inaugurującej, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie pracowników z przedstawicielami Związku Miast Polskich – Lucyną Maury, Danutą Wesołowską oraz Januszem Szewczukiem – doradcą strategicznym. Tematem spotkania było wsparcie doradcze ZMP dla miast-finalistów III etapu Projektu „Rozwój Lokalny”.

Pracownicy realizujący poszczególne przedsięwzięcia projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”, mieli okazję wskazać obszary, w których wsparcie ZMP będzie niezwykle istotne i pomocne. W najbliższym czasie są planowane nie tylko cykliczne spotkania z doradcami, ale i warsztaty, szkolenia prowadzone przez ekspertów z wielu zakresów tematycznych.

- Program Rozwój Lokalny odgrywa ogromną rolę w zachodzącym w mieście procesie przemian. Kompletna Propozycja projektu została uznana (na mocy Uchwały Rady Miasta) za obowiązujący dokument strategiczny. Część działań miasto zrealizuje przy pomocy środków EOG, ale już teraz wiemy o szansach na realizację działań z listy uzupełniającej, dzięki środkom pozyskanym z innych źródeł - podkreśla Lucyna Maury, doradca miasta (Związek Miast Polskich).

- Warto wspomnieć, że Rydułtowy to miasto górnicze. W tym kontekście planowane działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i postaw obywatelskich wydają się szczególnie ważne – dodaje Lucyna Maury.


Rydułtowy są jednym z miast z województwa śląskiego i  jednym z 29 miast w całym kraju, które pozyskało środki z Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Jest to pierwszy tego typu projekt wdrażany w tym mieście. Budżet miasta zostanie zasilony kwotą ponad 3,5 miliona euro i pieniądze będą właśnie przeznaczone na realizację projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. W Urzędzie Miasta pracowano nad nim od 2019 roku.

English version

In the shadow of Szarlota [1] ‒ how to bring out the potential of Rydułtowy town

On 16 November, a conference was held to launch the project “In the shadow of Szarlota ‒ how to bring out the potential of Rydułtowy town”, which received a Norwegian grant from the “Local Development” programme.

During the meeting, City Hall officials and the project’s partners talked about selected initiatives that are included in the project’s Local Development Plan and Action Plan.

The selected initiatives were the ones perceived as most important – events, initiatives and investments with a particular impact on the development of Rydułtowy. The purpose of the conference was to present and describe what is going to happen in the city under the project in the next few years.

Presentations were given on areas such as the broadly defined reactivation of Ofiar Terroru Street, some of the most important investments – construction of Nowa Street or repurposing of Leon III shaft. The partners – Pszowskie Stowarzyszenie Strzeleckie KALIBER (KALIBER Shooting Association in Pszów) and Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (CRIS Centre for the Development of Social Initiatives) – talked about operation of the Sports Shooting Range and the establishment of the Civic Centre as well as the Entrepreneurship Support Centre.

An idea for an outdoor game was proposed, as well as some extremely important social issues such as telecare and envelopes of life, or preparation of a document “Elimination of Barriers – towards Accessibility”. A national partnership was also presented, indicating areas of cooperation with the cities of Rybnik, Racibórz and Wodzisław Śląski, and finally, potential partner city from Norway – Øvre Eiker.

“The Local Development Plan and the Action Plan are currently considered fundamental strategic documents for Rydułtowy. They outline the development path for the town over the next 10 years. Since both plans have been subject to extensive public consultations, it is assumed that their implementation is going to fulfill the basic and most essential needs of the town's residents,” says Marcin Połomski, Mayor of Rydułtowy.

The day after the kick-off conference, a meeting was held at the City Hall between the city officials and representatives of the Association of Polish Cities – Lucyna Maury, Danuta Wesołowska and Janusz Szewczuk – strategic advisor. The topic of the meeting was the Association’s advisory support for the cities-finalists of the 3rd stage of the “Local Development” project.

The employees implementing individual initiatives within the project “In the shadow of Szarlota – how to bring out the potential of Rydułtowy town” had the opportunity to indicate areas in which the Association’s support would be extremely important and helpful. In the near future, not only regular meetings with advisors are planned, but also workshops and training conducted by experts in many thematic areas.

“The Local Development Programme plays a huge role in the city’s transformation process. The completed project proposal has been recognised (by a Resolution of the City Council) as a binding strategic document. Some of the activities will be implemented by the city with the help of the EEA funds, but we have already learned about the opportunities to implement activities from the supplementary list, thanks to funds obtained from other sources,” emphasises Lucyna Maury, advisor to the city (Association of Polish Cities).

“It is worth mentioning that Rydułtowy is a mining town. In this context, the planned activities related to the development of entrepreneurship and civic attitudes seem to be particularly important,” adds Lucyna Maury.

Rydułtowy is one of the cities in the Silesian Voivodeship and one of 29 cities in Poland that have been granted funds from the “Local Development” programme financed by the Norway Funds and the EEA. This is the first project of this kind implemented in Rydułtowy. City budget will receive over EUR 3.5 million and the money will be earmarked for implementation of the project “In the shadow of Szarlota – how to bring out the potential of Rydułtowy town”. The City Hall has been working on it since 2019.

[1] Waste heap in Rydułtowy – a heap of post-mining waste in Rydułtowy, Wodzisław County, Upper Silesia. It was created at the Rydułtowy mine. In 2007 it was given the name “Szarlota”. It is one of the highest waste heaps in Europe.

Więcej informacji

Pozostałe aktualności

Metoda i narzędzia ZMP dla miast
Thumb 1 3 frl sem26 2 www
O roli informacji w zarządzaniu rozwojem - zapraszamy na seminarium FRL
Związek Miast Polskich zaprasza na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Tym razem będziemy mówić o sytuacji społeczno-ekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 kpm
Projekt Krajowej Polityki Miejskiej – prezentacja i zapis wideo spotkania konsultacyjnego dla miast
Do 31 stycznia można zgłaszać uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 w ramach konsultacji ogłoszonych przez ministerstwo. 14 stycznia ZMP zorganizował spotkanie z miastami w tej sprawie.
Kształtowanie przestrzeni
Thumb 1 3 pizp
Nowelizacja upzp – prezentacje i zapis wideo spotkania konsultacyjnego dla miast
Już na etapie pre-konsultacji miasta mogą zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele propozycji padło podczas spotkania dla miast 14 stycznia.
Krajowa Polityka Miejska 2030
Thumb 1 3 zaproszenie kpm grafika
Projekt Krajowej Polityki Miejskiej – spotkanie konsultacyjne dla miast
ZMP zaprasza miasta do dyskusji nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej podczas spotkania konsultacyjnego FRL oraz do nadsyłania uwag i opinii dotyczących projektu.
Kształtowanie przestrzeni
Thumb 1 3 zaproszenie pizp grafika
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – spotkanie konsultacyjne dla miast
ZMP zaprasza przedstawicieli miast do nadsyłania uwag oraz do dyskusji na temat propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Finanse lokalne i polityka inwestycyjna
Thumb 1 3 frl sem25 1
Programy i inicjatywy KE dedykowane miastom – relacja i zapis wideo seminarium
Europejskim programom, inicjatywom i misjom, przy pomocy których miasta mogą realizować plany i przedsięwzięcia rozwojowe poświęcone było ostatnie seminarium Forum Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy