Z prac Zarządu ZMP

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, któremu przewodniczy Prezes Związku i reprezentuje go na zewnątrz (par.33 Statutu).

  • może liczyć od 9-30 członków (aktualnie 30),
  • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
  • spotyka się raz w miesiącu,
  • reprezentuje Związek zgodnie z par.5 Statutu,
  • wykonuje budżet,
  • organizuje przedsięwzięcia Związku.

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna

  • składa się z pięciu osób,
  • uczestniczy w pracach Zarządu,
  • bada wykonanie przez Zarząd budżetu,
  • kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

Związek wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, którym kieruje Dyrektor Biura, powoływany przez Zarząd.

Partnerzy