Wyzwania demograficzne – podsumowanie warsztatów

Demografia Opublikowano: 08.04.2020
grafika_FRL-sem1-demografia.jpg
Drugiego dnia seminarium nt. wyzwań demograficznych przedstawiciele miast uczestniczyli w warsztatach poświęconych m.in. identyfikacji potencjalnych działań łagodzących skutki zmian demograficznych.

Warsztaty odbyły się 3 kwietnia 2020 i były integralną częścią seminarium FRL „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju”

Przeprowadzone zostały w dwóch grupach miast zróżnicowanych liczbą uczestników i wielkością miast. Oba spotkania miały podobny scenariusz oparty na logice chronologii zdarzeń i odwołujący się do przykładu „typowego” miasta, którego dane, zostały przygotowane podobnie, jak w prezentacjach wysłanych do miast. Miało to pozwolić omówić dane charakterystyczne dla konkretnego etapu i porównać je z danymi przekazanymi miastom. Każdy z etapów miał kończyć się wymianą informacji, spostrzeżeń, wniosków. 

Etap 1. Stan i przyczyny – przekrojowa analiza.
Przyczyny obecnej sytuacji – jak to wpływa na poziom usług publicznych i aktywność społeczno-gospodarczą? 
Poruszono kwestie:

 • zmian demograficznych w ostatnich 20 latach;
 • liczby mieszkańców w ostatnich 20 latach (grafika - dynamika);
 • wskaźników przyrostu naturalnego i sald migracji.

Etap 2. Skutki.
Co powodują zmiany depopulacyjne i zmiany struktury wiekowej ludności miast ? Jak patrząc na trendy diagramów określić, czego możemy się spodziewać ?

Etap 3. Generowanie rozwiązań.
Rozmawiano o obszarach kluczowych i działaniach zintegrowanych, które mogą wpływać na zmianę kierunku rozwoju miast? Jak przeciwdziałać zmianom lub jak dostosowywać do nich miasta?
Analizowano prognozę GUS dotyczącą liczby mieszkańców do 2050 roku, a następnie rozważano trzy grupy rozwiązań:

 • zatrzymanie obecnych i pozyskanie nowych mieszkańców,
 • oddziaływanie na możliwości wzrostu przyrostu naturalnego,
 • nowa organizacja i nowe rozwiązania technologiczne – sposoby łagodzenia skutków zmian demograficznych. 

Wnioski z dyskusji: 

 • Doświadczenie Karlina i Pleszewa - budownictwo komunalne nie powinno być traktowane jako element opieki społecznej, ale sposób aktywizacji rynku pracy. Dysponowanie mieszkaniami w kontakcie z pracodawcami i związanie pracowników z miastem, będące zarazem wsparciem rozwoju lokalnych firm. 
 • Zmiana sieci szkolnej; jej nieustanne dostosowanie do liczby uczniów i potrzeb rozwojowych miasta. 
 • Większa liczba osób starszych oraz instytucji i organizacji sprawujących opiekę nad nimi a ograniczone możliwości finansowe budżetów miast. Nowe formuły wsparcia społecznego. 
 • Brak młodych ludzi w szkołach, sklepach, lokalach – brak perspektyw demograficznych i ograniczony zakres inwestycji komercyjnych.
 • Dostrzeżono istniejące i rozwijające się w rożnym tempie zmiany polegające na: wyludnianiu się miast, zmieniającej się strukturze wiekowej mieszkańców, zaburzeniu na rynku pracy (ograniczony dostęp do siły roboczej), zmianach społecznych wywołanych wzrastającą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym, zmianie zakresu usług publicznych.
 • Pleszew: badania pracowników firm, którzy pracując w Pleszewie nie mieszkają w mieście. Potencjalni mieszkańcy miasta. Problem - mieszkania. Szereg działań związanych ze zwiększeniem liczby mieszkań i ich dostępności w mieście.
 • Powrót osób pracujących na Zachodzie jest szansą i zagrożeniem dla miast. Wsparcie dla osób, które po powrocie będą chciały podjąć pracę w mieście. Przy obecnym rynku pracy powroty z Zachodu to raczej szansa. Pytanie czy struktura kwalifikacji osób powracających dostosowana jest do potrzeb lokalnej gospodarki.

Pozostałe aktualności

Demografia
FRL-sem1-2.jpg
Wyzwania demograficzne dla małych i średnich miast – ZAPIS WIDEO i PREZENTACJE
2 kwietnia Związek Miast Polskich zorganizował seminarium inaugurujące Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju” w ramach Programu „Rozwój lokalny”.
Demografia
FRL-sem1.jpg
Wyzwania demograficzne dla małych i średnich miast – seminarium ON-LINE
Związek Miast Polskich zaprasza 2 i 3 kwietnia na pierwsze seminarium na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.

Partnerzy