Projekt ustawy Ministra Cyfryzacji o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia