Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (zerowy VAT, poselski, PiS), Pobierz
Projekt rozporządzenia RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw (KO). Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2024 (rządowy). Pobierz
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (obywatelski, druk nr 28) Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z autopoprawką (poselski, Konfederacja) Pobierz
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pobierz
Projekt rozporządzenia MS w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027. Pobierz
Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Pobierz
Projekt rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Pobierz
Projekt rozporządzenia MS w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Pobierz
Projekt rozporządzenia MF w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT ws. określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (ZMP) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (senacki, druk 928), Pobierz
Projekt rozporządzenia MKiŚ ws. minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa Pobierz
Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie ws. wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst (KO), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Lewica), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (poselski, druk 3424 Pobierz
Projekt ustawy o zm. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (senacki), Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT ws. zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego Pobierz
Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (MRiT), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ. (KU, druk senacki 1072), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (obywatelski, druk 3520), Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (KO). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu i zapewnienia dostępności niezbędnych środków higieny menstruacyjnej w szkołach i uczelniach (KO). Pobierz
Projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (prezydencki, druk 3382 Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przejazdów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (KO), Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (PSL). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (rządowy, druk Pobierz
Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Pobierz
Opinia nt. Planu Implementacji KPM Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wyceny nieruchomości Pobierz
Projekt ustwy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1001). Pobierz
Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta nauczyciela, ustawy o instytucjach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 977). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (KO) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki 992). Pobierz