Projekty ustaw i rozporządzeń
Projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (komisja sejmowa ds. petycji) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (MKiŚ) Pobierz
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (komisja sejmowa ds. petycji) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (MKiŚ) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (komisja sejmowa ds. petycji) Pobierz
Projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (prezydencki). Pobierz
Projekt ustawy o specjalnych strefach rolniczych (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (komisja sejmowa ds. petycji) Pobierz
Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (MRPiPS). Pobierz
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Pobierz
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pobierz
Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (MRiPS). Pobierz
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (senacki – KU) Pobierz
Projekt ustawy zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic” (MPRiPS) Pobierz
Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (senacki) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Konfederacja) Pobierz
Projekt ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” (MRiT), Pobierz
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (Polska 2050). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (rządowy) Pobierz
Projekt rozporządzenia ME zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Pobierz
Projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej (PiS) Pobierz
Projekt rozporządzenia MPRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach (MKiŚ) Pobierz
Projekt ustawy o bonie energetycznym (MKiŚ) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (MF) Pobierz
Projekt rozporządzenia MI w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (MRPiPS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (zerowy VAT, poselski, PiS), Pobierz
Projekt rozporządzenia RM zm. rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko¬ Polskiego Programu Współpracy. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (MRiT) Pobierz
Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Pobierz
Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych i warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych. Pobierz
Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (PiS) Pobierz
Projekt rozporządzenia MC w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (Polska 2050 - Trzecia Droga) Pobierz
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Pełniących Niektóre Funkcje Publiczne (PiS) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym pełnionym z tytuł pełnienia funkcji sołtysa (gr. posłów)-druk 211 Pobierz
Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPO. Pobierz
Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego do Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy ochronie zwierząt (Lewica). Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (MRiT) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (MSWiA) Pobierz
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (KO) Pobierz