Zakończono opiniowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

opiniowanie od 06.04.2021 do 20.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (senacki)

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rekomendacji Prezesa UZP dotyczących konkursu w branży architektonicznej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: inne

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt zmiany uchwały Rady Ministrów w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach .

opiniowanie od 08.04.2021 do 14.04.2021
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Karta Lipska

opiniowanie od 12.05.2020 do 29.05.2020
kategoria: inne

więcej

Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. - Ministerstwo Infrastruktury

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 o kooperatywach mieszkaniowych

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego - 11 maja 2020

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy z dnia 4 maja 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2020

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

opiniowanie od 12.05.2020 do 22.05.2020
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z 27 maja 2019 do pre-konsultacji)

opiniowanie od 11.06.2019 do 05.07.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 31.05.2019 do 05.07.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 z dnia 8.05.2019 r.

opiniowanie od 27.05.2019 do 05.07.2019
kategoria: inne

więcej

Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające - Prawo zamówień publicznych.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 08.02.2019 do 14.02.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

opiniowanie od 20.08.2018 do 24.08.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

opiniowanie od 09.07.2018 do 17.07.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o mianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

opiniowanie od 18.06.2018 do 22.06.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (senacki)

opiniowanie od 22.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 802)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 801)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej