Zakończono opiniowanie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 802)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami (senacki, druk 801)

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury zamieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

opiniowanie od 02.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Program rządowy Dostępność Plus

opiniowanie od 05.04.2018 do 12.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

opiniowanie od 06.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk 2194).

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie własności lokali.

opiniowanie od 05.02.2018 do 09.02.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (MIiB)

opiniowanie od 19.01.2018 do 26.01.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 1661).

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy oz mianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

opiniowanie od 14.07.2017 do 21.07.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

opiniowanie od 02.06.2017 do 19.06.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Rządowy projekt ustawy Prawo wodne.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MŚ Prawo ochrony środowiska.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MRPiPS o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych AKPOŚK 2017.

opiniowanie od 05.05.2017 do 12.05.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Sprawiedliwości o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk 1334)

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt założeń Ministra Zdrowia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów.

opiniowanie od 13.02.2017 do 17.02.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej