Zakończono opiniowanie

Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

opiniowanie od 07.12.2016 do 15.12.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej.

opiniowanie od 23.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

opiniowanie od 23.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia ministra Edukacji narodowej w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016r.

opiniowanie od 23.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MIiB zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

opiniowanie od 22.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

opiniowanie od 22.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Mnistra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody (...)

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Skrabu Państwa o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MIiB o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych uwag

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2014-2015

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST oraz trybu rozliczania (...)

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej.

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia MEN ws. sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych

opiniowanie od 18.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MKiDN o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy MIiB o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Proj. ustawy o zm. ust. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zm. Kodeksu cywilnego, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ust. o finans. wspraciu tworzenia lokali socjalnych

opiniowanie od 17.11.2016 do 25.11.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

2016-11-17 - projekt stanowiska ZMP w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno - budowlanego

opiniowanie od 21.11.2016 do 24.11.2016
kategoria: projekt stanowiska lub uchwały ZMP

więcej

Projekt nowelizacji Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

opiniowanie od 26.10.2016 do 28.10.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

opiniowanie od 26.10.2016 do 27.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w spr. kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunlanych

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy - Kodeks urbanistyczno - budowlany

opiniowanie od 19.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: inne

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

opiniowanie od 18.10.2016 do 26.10.2016
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej